جت پرینتر REINER 940

جت پرینتر REINER 940

جت پرینتر رینر ۹۴۰

توسط دستگاه جت پرینتر REINER 940، دسته های محصولات می توانند به سرعت و طور جداگانه نشانه گذاری شود چه به صورت قابل حمل و چه به صورت ثابت.

توسط این دستگاه نوشته ها، اعداد، تاریخ و زمان و بارکد

نمونه های چاپ این دستگاه: