جت پرینتر REINER speed-i-jet 798

جت پرینتر REINER speed-i-jet 798

جت پرینتر رینر speed-i-jet 798

دستگاه speed-i-jet 798 یک راهکار برای پرینت نوشته، اعداد متوالی  و تاریخ و زمان می باشد به خصوص در هنگامی که در حال حرکت باشد (نوشتن مانند حرکت دادن قلم) و نوشته ها بر روی سطوح نا هموار نیز قابل چاپ شدن خواهند بود.

نمونه ای از چاپ های این دستگاه را در زیر مشاهده خواهید نمود: