سیستم کنترل تردد کارتی پالیز افزار AC-1000

سیستم کنترل تردد کارتی پالیز افزار AC-1000

شخصاتسیستم کنترل تردد کارتی پالیز افزار AC-1000

کارکرد دستگاه با کارتهای بدون تماس KHz125 یا کارت هوشمند MHz56/13

قابلیت تعریف ۲۰,۴۶۰ کارت در حافظه جهت کنترل تردد

کارکرد دستگاه بصورت (TPC/IP)یا بصورت Stand alone

مدیریت پرسنل بصورت Online و مشاهده پرسنل در کامپیوتر

کارکرد ساده و راحت با توجه به دارا بودن صفحه نمایشگر

قفل کردن دستگاه جهت جلوگیری از تردد پرسنل در زمانهای مختلف و روزهای متفاوت مثلاً از ساعت ۰۰:۰۱ تا ۰۷:۰۰ و از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ در روزهای زوج هفته

خروجی جهت اتصال به انواع قفلهای برقی و ورودی جهت اطمینان از بسته شدن درب

تعریف کارتهای مجاز و تعیین زمان بندی تردد از طریق نرم افزار یا صفحه کلید دستگاه

تعریف روزهای تعطیل جهت کنترل تردد گروه بندی پرسنل جهت سهولت در کنترل تردد

کنترل چندین دستگاه فقط از طریق یک نرم افزار

ارتباط بین دستگاه و نرم افزار به محض روشن شدن کامپیوتر بدون اجرای برنامه خاص

ارتباط با کامپیوتر از طریق TPC/IP