ماشین دوخت رومیزی Max HD-10FS

ماشین دوخت رومیزی Max HD-10FS

ماشین دوخت رومیزی Max HD-10FS

این ماشین دوخت دارای ظرفیت دوخت ۲ الی ۲۰ برگ و سوزن مصرفی ۱۰ می باشد.