ماشین دوخت صحافی Max HD-12L/17

ماشین دوخت صحافی Max HD-12L/17

ماشین دوخت صحافی مکس با قابلیت دوخت وسط اسناد و ظرفیت دوخت ۳۰الی۱۶۰ برگ

سوزن مصرفی این دستگاه ۱۲/۱۳-۱۲/۱۰-۲۴/۶-۱۲/۱۷-۱۲/۱۵ می باشد.

ساخت ژاپن