ماشین دوخت صحافی Max HD-12N/24

ماشین دوخت صحافی Max HD-12N/24

ماشین دوخت صحافی لبه زن با ظرفیت دوخت ۵۰الی۲۳۰ برگ می باشد.

سوزن مصرفی این ماشین دوخت در سایزهای ۱۲/۱۵-۱۲/۱۳-۱۲/۱۰-۲۴/۶-۱۲/۲۴-۱۲/۲۰-۱۲/۱۷ می باشد.