پرفراژ چک MAX EC-70

پرفراژ چک MAX EC-70

پرفراژ چک Max EC-70

تعداد ارقام قابل چاپ ۱۴ رقم +کلمه ریال در ابتدا و ستاره در انتها و دکمه ۰۰۰ جهت سهولت و سرعت در کار

جمع مبالغ چک های صادر شده و نمایش تعداد چک های صادر شده

طول چاپ ۸۰ میلیمتر و سیستم چاپ نمد غلطکی R-50 و تامین انرژی آن برق شهر و وزن آن ۱۸۰۰ گرم می باشد.

ساخت ژاپن