پرفراژ MAX EC-90

پرفراژ MAX EC-90

پرفراژ چک MAX EC-920

مشخصات دستگاه پرفراژ چک MAX EC-90

تعداد ارقام چاپ:

۱۶ رقم+ کلمه ریال در ابتدا و شاخص در انتها(ILG)

۱۶ رقم+ کلمه ریال در ابتدا و ستاره در انتها (IBK)

کد رمز ورود (PIN CODE) تا ۶ رقم,با قابلیت تغییر

حافظه نگهدارنده تمامی چک های صادر شده وجمع مبالغ, حتی بعد از خاموش شدن دستگاه پرفراژ.قابلیت نام و کد شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری طبق سفارش (ILG)

مشخصات فنی پرفراژ چک MAX EC-90

سیستم چاپ: نمد غلطکی R-50

طول چاپ:۹۰ میلیمتر

وزن: ۱۸۷۰ گرم

تامین انرژی: برق شهر