کاربن فکس پاناسونیک FA-136A

کاربن فکس پاناسونیک FA-136A

کاربن فکس Panasonic FA-136A عرض رول: ۲۲۰ میلی متر طول رول: ۱۰۰ متر تعداد رول در جعبه: ۲ رول قابل استفاده در دستگاه های زیر: KX-FP101 KX-FP105 KX-FP106 KX-FP108 KX-FP115 KX-FP121 KX-FP128 KX-FP200 KX-FP250 KX-FP258 KX-FP270 Kx-FP302 KX-FM131 KX-FM210 KX-FM220 KX-FM260 KX-FM280 KX-FMC230 KX-F969 KX-F1010 KX-F1011 KX-F1015 KX-F1016 KX-F1110

ادامه مطلب

کاربن فکس پاناسونیک FA-57

کاربن فکس پاناسونیک FA-57

کاربن فکس Panasonic FA-57 عرض رول: ۲۱۳ میلی متر طول رول: ۷۰ متر تعداد رول در جعبه: ۱ رول قابل استفاده در دستگاه های زیر: KX-FHD332 KX-FHD333 KX-FHD351 KX-FHD352 KX-FP341 KX-FP342 KX-FP343 KX-FP361 KX-FP362 KX-FP363 KX-FP386

ادامه مطلب

کاربن فکس پاناسونیک FA-55A

کاربن فکس پاناسونیک FA-55A

کاربن فکس Panasonic FA-54E عرض رول: ۲۲۰ میلی متر طول رول: ۵۰ متر تعداد رول در جعبه: ۲ رول قابل استفاده در دستگاه های زیر: KX-FP80 KX-FP81 KX-FP82 KX-FP85 KX-FP86 KX-FP89 KX-FP151 KX-FP152 KX-FP153 KX-FP156 KX-FP158 KX-FP161 KX-FP166 KX-FP176 KX-FPC81 KX-FPC95 KX-FPC165 KX-FPG175

ادامه مطلب

کاربن فکس پاناسونیک FA-54E

کاربن فکس پاناسونیک FA-54E

کاربن فکس Panasonic FA-54E عرض رول: ۲۱۰ میلی متر طول رول: ۳۵ متر تعداد رول در جعبه: ۲ رول قابل استفاده در دستگاه های زیر: KX-FP141 KX-FP142 KX-FP143 KX-FP145 KX-FP146 KX-FP148 KX-FC232 KX-FC238 KX-FC241 KX-FC243 KX-FC245 KX-FC248 KX-FC331 KX-FC338 KX-FC376 KX-FC377 KX-FC379 KX-FC381 KX-FC392 KX-FC6550

ادامه مطلب

کاربن فکس پاناسونیک FA-52E

کاربن فکس پاناسونیک FA-52E

کاربن فیلم فکس Panasonic FA-52E عرض رول: ۲۱۱ میلیمتر طول رول: ۳۰ متر تعداد رول در داخل جعبه: ۲ رول قابل استفاده در دستگاه های: KX-FP205 KX-FP206 KX-FP207 KX-FP208 KX-FP215 KX-FP216 KX-FP225 KX-FP226 KX-FC228 KX-FC253 KX-FC255 KX-FC258 KX-FG2452 KX-FG2658 KX-FG2858 KX-FG5643 KX-FG218

ادامه مطلب